Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy GIGASERWER dostępny pod adresem internetowym http://www.gigaserwer.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Gigaserwer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613239, NIP 9442250916, REGON 364243485.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego, serwerowego oraz elektroniki użytkowej. Witryna sklepu umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Sprzedawca Gigaserwer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Myślenickiej 95, kod pocztowy 30-698, NIP 9442250916, REGON 364243485 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gigaserwer.pl

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego. Zamówienie zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Konto – przestrzeń Gigaserwer.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji. 

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.


Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Cennik dostaw - znajdujący się pod adresem www.gigaserwer.pl przedstawia zestawienie dostępnych rodzajów dostawy oraz ich kosztów.

Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Czas dostawy - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych po których produkt powinien zostać dostarczony do kupującego.

Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Polityka prywatności - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy:

ul. Myślenicka 95

30-698 Kraków

Adres e-mail Sprzedawcy:

info@gigaserwer.pl

 

Numer telefonu Sprzedawcy:

+48 12 307 02 00

 

Numer fax Sprzedawcy:

+48 12 210 02 25

 

Numery rachunków bankowych Sprzedawcy:

Alior Bank S.A. :

Alior PLN 56 2490 0005 0000 4500 4033 7402

Alior USD 60 2490 0005 0000 4600 2045 4124

Alior EUR 73 2490 0005 0000 4600 7592 9839

 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 08:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

 Konto klienta w serwisie gigaserwer.pl


Klient uzyskuje dostęp do swojego konta na platformie gigaserwer.pl po rejestracji. Podczas rejestracji Klient podaje swoje podstawowe dane lub dane firmy, którą reprezentuje. Klient rejestrując się na stronie www.gigaserwer.pl automatycznie potwierdza, że dane podane przez niego są prawdziwe oraz, że zapoznał się z Regulaminem serwisu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Zamieszczone treści w witrynie www.gigaserwer.pl, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 6

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi       odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane       siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez     Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu     Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych     osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają       podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz  koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient   jest informowany na stronach Sklepu, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w     chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§7

Ceny Produktów

 

Należności podane na stronie internetowej www.gigaserwer.pl są cenami brutto podane w polskiej walucie – PLN. Ceny za produkty zawierają również podatek VAT w wysokości 23%.
Sprzedawca jest zobowiązany do określenia ceny towarów oraz do przekazania informacji o innych dodatkowych opłatach (tj. koszty i rodzaje płatności, transport) najpóźniej przed złożeniem zamówienia do realizacji przez Klienta.
Kupujący podczas składania zamówienia jest poinformowany przez Sprzedającego o dostępnych sposobach płatności jak również o kosztach i warunkach dostawy nabytego towaru.

 

§8

Opisy produktów


Opisy i zdjęcia produktów w serwisie www.gigaserwer.pl pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz z powszechnie dostępnych materiałów.
Kupujący korzystając z witryny sklepu gigaserwer.pl jednoznacznie przyjmuje do wiadomości, że treści oraz wskazówki zamieszczone na stronie nie zastąpią porad eksperta lub kompetentnej osoby która oferuje szczegółową analizę konkretnego przypadku i jej okoliczności.

Jeżeli Klient chce wykorzystać treści znajdujące się w serwisie do celów komercyjnych musi uzyskać pozwolenie od Sprzedawcy na korzystanie z treści umieszczonej na witrynie gigaserwer.pl.
Klient bez zgody uzyskanej od sklepu internetowego gigaserwer.pl nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, udostępniania, upubliczniania, lub rozpowszechniania treści.

Klient, korzystając z witryny www.gigaserwer.pl jest zobowiązany do nie udostępniania na tej stronie żadnych linków do zewnętrznych serwisów internetowych zawierających treści komercyjne lub promocyjne.

 

§9

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i potwierdzeniem jego akceptacji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, lub skorzystać z możliwości płatności gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.
 8. formy płatności: płatność online (obsługa płatności internetowych odbywa się za pośrednictwem Dotpay), płatność przelewem, płatność gotówką w siedzibie sprzedającego.

 

Parametr dostępność w opisie karty produktu na stronie to przybliżona ilość produktów dostępna do zamówienia.

 

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

Termin dostawy wynosi od 2 dni roboczych do 14 dni roboczych w zależności od dostępności produktów.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§10

Zawarcie Umowy

 

      Zamówienia po potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji realizowane są w kolejności ich składania. Za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Przyjęto do realizacji". Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą.

Wysyłany automatycznie mail zaraz po złożeniu zamówienia jest jedynie potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego formularza oraz zawartych w nim danych.

 

Pracownik po sprawdzeniu dostępności towaru potwierdza w systemie możliwość realizacji zamówienia o czym klient jest informowany elektronicznie, umowa zostaje zawarta.

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, bądź wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie gigaserwer.pl/pliki
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

(a)  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

(b)  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

(c)  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

(d)  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

(e)  Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

(f)  Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

(g)  Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do Umowy:

 

(h)         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

(i)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

(j)       w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

(k)       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

(l)       w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

(m)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

(n)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Reklamację należy zgłosić listownie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy (tj. info@gigaserwer.pl).
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.