Regulamin

Sklep internetowy Gigaserwer prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego, serwerowego oraz elektroniki użytkowej, który jest zlokalizowany pod adresem http://www.gigaserwer.pl. Witryna sklepu umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie.


Właścicielem internetowej platformy sprzedażowej "www.gigaserwer.pl" jest firma:
Gigaserwer Sp. z o.o.
z siedzibą zlokalizowaną przy ul. Bielowicza 4, 32-040 Świątniki Górne
NIP: 9442250916
REGON: 364243485
KRS: 0000613239

 

§1 DEFINICJE


1. Regulamin - określa on zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.gigaserwer.pl/. W regulaminie przedstawione są prawa i obowiązki Klienta oraz sklepu Gigaserwer.pl a także zasady postępowania reklamacyjnego.


2. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.


3. Dane kontaktowe:
Gigaserwer Sp. z o.o.
ul. Bielowicza 4,
32-040 Świątniki Górne
tel. 12 210 02 24
fax. 12 210 02 25
http://www.gigaserwer.pl/
e-mail: info@gigaserwer.pl
Konto bankowe:
IDEA PLN
90 1950 0001 2006 7919 0809 0002


4 .Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


5. Kupujący – Klient.


6. Konto – przestrzeń Gigaserwer.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.


7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gigaserwer.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.


8. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku


9. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).


10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.


11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.


12. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.


13. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.


14. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.


15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego. Zamówienie zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


16. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.


17. Cennik dostaw – znajdujący się pod adresem www.gigaserwer.pl przedstawia zestawienie dostępnych rodzajów dostawy oraz ich kosztów.


18. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.


19. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.gigaserwer.pl


20. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.


21. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu kodeksu cywilnego


23. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.z późn zm)


24. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

 

§2 KONTO KLIENTA W SERWISIE GIGASERWER.PL


Klient uzyskuje dostęp do swojego konta na platformie Gigaserwer.pl po rejestracji.
Podczas rejestracji Klient podaje swoje podstawowe dane lub dane firmy, którą reprezentuje. Klient rejestrując się na stronie www.gigaserwer.pl automatycznie potwierdza, że dane podane przez niego są prawdziwe oraz że zapoznał się z Regulaminem serwisu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Zamieszczone treści w witrynie www.gigaserwer.pl, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 

§3 CENY PRODUKTÓW


Należności podane na stronie internetowej www.gigaserwer.pl są cenami brutto podane w polskiej walucie – PLN. Ceny za produkty zawierają również podatek VAT w wysokości 23%.
Sprzedawca jest zobowiązany do określenia ceny towarów oraz do przekazania informacji o innych dodatkowych opłatach (tj. koszty i rodzaje płatności, transport) najpóźniej przed złożeniem zamówienia do realizacji przez Klienta.
Kupujący podczas składania zamówienia jest poinformowany przez Sprzedającego o dostępnych sposobach płatności jak również o kosztach i warunkach dostawy nabytego towaru.

§4 OPISY PRODUKTÓW


Opisy i zdjęcia produktów w serwisie www.gigaserwer.pl pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz z powszechnie dostępnych materiałów.
Kupujący korzystając z witryny sklepu Gigaserwer.pl jednoznacznie przyjmuje do wiadomości, że treści oraz wskazówki zamieszczone na stronie nie zastąpią porad eksperta lub kompetentnej osoby która oferuje szczegółową analizę konkretnego przypadku i jej okoliczności.

Jeżeli Klient chce wykorzystać treści znajdujące się w serwisie do celów komercyjnych musi uzyskać pozwolenie od Sprzedawcy na korzystanie z treści umieszczonej na witrynie gigaserwer.pl.
Klient bez zgody uzyskanej od sklepu internetowego www.gigaserwer.pl nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, udostępniania, upubliczniania, lub rozpowszechniania treści.

Klient, korzystając z witryny www.gigaserwer.pl jest zobowiązany do nie udostępniania na tej stronie żadnych linków do zewnętrznych serwisów internetowych zawierających treści komercyjne lub promocyjne.

  

§5 ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA
(ODSTĄPIENIE OD UMOWY)


A) Klient:
Prawo do odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia przysługuje wyłącznie Kupującemu.
Klient, który zawarł umowę za pośrednictwem strony internetowej www.gigaserwer.pl, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych przez Sprzedającego w trakcje realizacji zamówienia lub po zgłoszeniu przez Klienta odstąpienia od umowy.
Klient, który chce odstąpić od zawartej umowy powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, jak również złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub telefoniczną przed upływem 14 dni.
Klient jest zobowiązany do zwrotu produktu niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił On od umowy. Równocześnie Kupujący jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu nabytego.
B) Sprzedawca:
Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od realizacji złożonego zamówienia Kupującemu.
Sprzedający zwraca należność za nabyty przed Klienta towar w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpienie od umowy.

Powyższa informacja dotyczy wyłącznie sprzedaży dla klientów detalicznych. Wedle polskiego prawa zwrot towaru nie przysługuje w przypadku gdy towar zamawiany był na firmę.

 

§6 ZAWARCIE UMOWY NA ODELGŁOŚĆ

Zawarice umowy na odelgłość następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez pracownika Gigaserwer Sp. z o.o. Wysyłany automatycznie mail zaraz po złożeniu zamówienia jest jedynie potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego formularza oraz zawartych w nim danych. 

 

§7 POSTANOWANIA KOŃCOWE


Informacje znajdujące się na stronach internetowych są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej www.gigaserwer.pl i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.