Gwarancja i zwroty

Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Gigaserwer.pl objęte są gwarancją.
W zależności od wybranego Produktu rodzaj i zakres gwarancji jest realizowany przez Producenta danego Produktu lub bezpośrednio przez firmę Gigaserwer Sp. z o.o.

Witryna Gigaserwer.pl jest otwarta na wszelkie propozycje i negocjacje w sprawie obowiązującego czasu i rodzaju gwarancji. Do każdego Klienta oraz produktu sklep internetowy Gigaserwer.pl podchodzi indywidualnie, gwarantując najwyższe zadowolenie Kupującego związane z nabyciem produktu na naszej witrynie. Priorytetem naszej firmy Gigaserwer Sp. z o.o. jest zagwarantowanie stuprocentowego zadowolenia Klienta z Produktów z zakresu sprzętu komputerowego, serwerowego oraz elektroniki użytkowej znajdujących się w sklepie internetowym Gigaserwer.pl.

Prosimy o przemyślane i rozważne zakupy w naszym sklepie internetowym.

Rodzaje gwarancji na serwery w naszym sklepie:

1. 36 miesięcy door-to-door Standard

Naprawa w trybie door-to-door, wysyłka nowego sprzętu lub części zamiennych do 21 dni roboczych*. Koszty serwisu oraz logistyczne w pełni pokryte są przez nasz sklep.

2. 36 miesięcy door-to-door Advance Replacement

Naprawa w trybie door-to-door, koszty logistyczne w cenie serwisu, czas reakcji 24h, wysyłka nowego podzespołu do 3 dni roboczych*.

3. 36 miesięcy On-Site Advance Replacement

Naprawa na miejscu instalacji urządzenia, czas przybycia serwisu 24h, naprawa do 2 dni roboczych*

*Odnotowujemy liczne powiadomienia, że z przyczyn niezależnych, globalne łańcuchy dostaw są wydłużone, (podaż jest niewystarczająca z uwagi na zewnętrzne czynniki, takie jak braki komponentow produkcyjnych, ograniczona liczba producentów np. profesjonalnych kart graficznych i specjalistycznych podzespołów)  przez co czas dostawy niektórych komponentów może ulec wydłużeniu. 

 

Odpowiedzialność za wady towaru:

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców indywidualnych, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:

2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
2.5. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym zobowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 

Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz termiczne,
  • celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,
  • uszkodzenia sprzętu spowodowane korzystaniem z niego w sposób niezgodny z przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
  • sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu Gigaserwer.pl w oryginalnym lub w bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe) oraz wywołane przez to uszkodzenia,
  • sprzęt, którego dokument zakupu lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
  • sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu który jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie produktu.


Reklamacje:

W przypadku reklamacji, prosimy o dokładne sprawdzenie uszkodzonego sprzętu i opisanie rodzaju szkodzenia. Dostarczony produkt, który jest reklamowany należy przesłać do siedziby firmy na koszt Kupującego chyba że stanowi o tym indywidualna umowa zawarta między Kupującym a Sprzedającym, do 14 dni od poinformowania firmy Gigaserwer.pl o wadzie produktu. Dostarczony produkt musi posiadać czytelne numery seryjne i nieuszkodzone plomby. Jeżeli plomby są uszkodzone wówczas produkt nie podlega gwarancji lub reklamacji. Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt zostaje odesłany do Kupującego formą kurierską na koszt Klienta chyba że stanowi o tym indywidualna umowa zawarta między Kupującym a Sprzedającym.


Zwroty:


Klient, który zawarł umowę za pośrednictwem strony internetowej www.gigaserwer.pl, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych przez Sprzedającego w trakcje realizacji zamówienia lub po zgłoszeniu przez Klienta odstąpienia od umowy.
Klient, który chce odstąpić od zawartej umowy powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, jak również złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub telefoniczną przed upływem 14 dni.
Klient jest zobowiązany do zwrotu produktu niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił On od umowy. Równocześnie Kupujący jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu nabytego. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient. Sprzęt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem ( karton, forma styropianowa). .
Powyższa informacja dotyczy wyłącznie sprzedaży dla konsumentów (osób fizycznych) oraz przedsiębiorców indywidualnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG) których zakup nie posiada charakteru zawodowego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

 

Wszelkie zgłoszenia dotyczące gwarancji, reklamacji lub zwrotu należy zgłaszać na adres:

Gigaserwer Sp. z o.o.
ul. Myślenicka 95

30-698 Kraków

kom: +48 578 203 800
tel. +48 12 307 02 00
fax. +48 12 210 02 25
e-mail: support@gigaserwer.pl